10

قیمت محصولات

  

قیمت ها از تاریخ 1396/01/01 جهت فروش داخلی با احتساب کرایه حمل بر اساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان  می باشد.

 نوع سیمان پاکتی تیپ 425-1   فله تیپ 425-1 پاکتی تیپ 525-1 پاکتی تیپ 2 فله تیپ 2 پاکتی تیپ 5 فله تیپ 525-1 فله تیپ 5
قیمت هر تن(ریال) 1,484,580 1,321,080 1,510,740 1,471,500  1,308,000 1,497,660 1,347,240  1,334,160